Produkty v tomto katalogu můžete objednat na www.mhtechnic.cz

Kategorie zboží

PODPORA

Kontakt

INFOLINKA +420 722 935 539

Obchodní podmínky

Článek I - obecné podmínky

Smluvní podmínky mezi společností MH Technic s.r.o. (dále jen prodejce) a zákazníkem se řídí obecnými smluvními podmínkami společnosti, (dále jen podmínkami) pokud není písemně stanoveno jinak.

Článek II - smluvní ceny, podmínky

Smlouva je uzavřena přijetím návrhu smlouvy. Návrh společnosti, vytvořený na základě specifikací zákazníka je závazný pro období 10ti pracovních dnů, pokud není stanoveno jinak. Poté již není pro prodejce závazná. Výdaje vyvstávající z neúplných nebo nepřesných údajů v objednávce (návrhu smlouvy) jsou hrazeny zákazníkem. Všechny změny v objednávce jsou také na náklady zákazníka, protože takové změny objednávky (návrhu smlouvy) jsou chápány jako změny smlouvy, a podmínky její platnost jsou stanoveny písemně a schváleny společností. Provést dodatečné změny již chválené smlouvy (návrhu) nebo zrušení objednávky (vypovězení smlouvy) po dodání zboží bez souhlasu prodejce nelze, pokud není stanoveno jinak.

Článek III - ceny, daně a DPH

Ceny stanovené v CZK jsou pouze za zboží tzn. bez nákladů na dopravu, poštovné a balné. Před dokončením objednávky je zákazník seznámen s celkovými náklady a všemi zahrnutými poplatky.

Článek IV - podmínky doručení a dopravy

Jsou učiněna všechna opatření, aby zboží bylo doručeno v nejkratším možném termínu. Dodací termíny nejsou závazné. Prodejce nepřejímá zodpovědnost za újmu vyvstávající z nedodržení dodací lhůty, pokud není stanoveno jinak. Zákazník nemůže odmítnout dílčí dodávku zboží.

Článek V - transport

Zodpovědnost za zničení nebo poškození zboží přechází na zákazníka při předání zboží k transportu. Poslední možností přenesení zodpovědnosti na zákazníka vzniká v okamžiku, kdy zboží opouští místo odeslání. Během transportu nese prodejce zodpovědnost pouze za škody způsobené záměrně, nebo nedbalostí. Prodejce si vyhrazuje právo na výběr trasy, způsob transportu a balení. Expresní doprava a ostatní zvláštní požadavky jsou prováděny na náklady zákazníka. Při přebírání zásilky od přepravce je zákazník povinnen prověřit, zda balení není poškozeno, resp. obsahuje-li objednané zboží a v opačném případě ihned sepsat s přepravcem reklamační protokol. Na reklamace zboží v zásilce, jež nebyla výše uvedeným způsobem shledána jako poškozená při přepravě či nekompletní nebude brán zřetel.

Článek VI - vlastnická práva podmínek dalšího prodeje a zodpovědnost

Prodejce si vyhrazuje vlastnická práva na zboží, dokud všechny nároky prodejce, včetně budoucích nároků vycházejících z obchodních vztahů a ze smluv uzavřených v současnosti a budoucnosti, nejsou uhrazeny. To platí také v případě, kdy jednotlivé, nebo všechny nároky byly pojaty/koncipovány/formulovány do posledního vyúčtování a byla potvrzena platební bilance. Zákazník je oprávněn v souladu s odpovídajícími právními stanovami a pravidly četných obchodních vztahů dále prodávat zboží pod podmínkou, že s prodejem zboží budou všechny nároky vyvstávající ze smlouvy postoupeny prodejci. Jestliže zákazník se zbožím dále manipuluje nebo zboží spojí/smontuje s jiným zbožím a prodá je, zákazník v tom okamžiku postupuje prodejci nároky, vyvstávající z prodeje třetí straně v rozsahu, který odpovídá hodnotě použitého našeho zboží, a všechna dodatečtaná práva a první nárok. Toto nemá vliv na právo prodejce vynutit si nároky od zákazníka. Prodejce se zavazuje, že nebude vymáhat své nároky, pokud zákazník řádně splní své závazky vůči prodejci. Prodejce si vyhrazuje právo zajistit všechny informace potřebné k proplacení eventuálně k vymáhání svých nároků. Zákazník je povinnen tyto informace dodat na požádání. Podobně, zákazník je povinnen oznámit postoupení nároků dlužníkům/plátcům vázaných na základě nároků. Pokud bude platební povinnost prodejce stanovena v souvislosti s uhrazením zákazníkovy prodejní ceny, nedojde ani k přesunu vlastnictví ani k zániku nároku vyvstávajícího z dodání zboží dříve, než dojde k zaplacení účtu skrze zákazníka jako směnečného dlužníka.

Článek VII - odpovědnost - zakázkové a jednotlivé produkty

Nákresy, návrhy, testovací tisky, vzorky a podobné úkoly jsou na náklady zákazníka. Jestliže zákazník potvrdí předložené návrhy (výkresy, vzorky), riziko možných nedostatků v kvalitě zboží, s výjimkou vad způsobených chybou ve výrobě, je cedováno v okamžiku, kdy zákazník schválí výrobu zboží v dané kvalitě. Barevné reprodukce nemohou být reklamovány kvůli menším odchylkám od originálů, které jsou způsobené technologií tisku. Zboží, které je obtížné vyrobit v přesném počtu, bude vyúčtováno podle dodaného množství. Odchylka 5% a méně nemůže být předmětem reklamace. Prodejce nepřejímá žádnou odpovědnost za ztracení nebo zničení žádného uměleckého díla běhěm transportu. Prodejce si vyhrazuje právo upravit dodané umělecké dílo do tisknutelného formátu.

Článek VIII - záruka

Veškeré zboží je dodáváno v obchodovatelné kvalitě. Zákazník má povinnost zkontrolovat zboží bezprostředně po obdržení dodávky a uvědomit prodejce o svém úmyslu vrátit zboží v následujících 8 pracovních dnech, zboží vrácené po uplynutí této lhůty nebude přijato. Skryté defekty musí být oznámeny písemně ve stejném časového limitu. V případě, že dojde ke vrácení zboží, které není schváleno společností, vyhrazuje si prodejce právo požadovat kompenzaci za újmy vyvstávající z vrácení. Jestliže prodejce uzná podstatu reklamace, má zákazník právo na odstranění závady. Jestliže není možné závadu odstranit a jestliže neomezuje užití zboží k původnímu účelu, má zákazník nárok na slevu z původní ceny. Jestliže je vada zásadní a omezuje užívání zboží k původnímu účelu, má zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Článek IX - autorská a vlastnická práva

Nabídky, layouty, vzory a ostatní materiály jsou majetkem prodejce. Nesmí být zprostředkovány třetí osobě bez souhlasu společnosti. Prodejce si vyhrazuje právo používat vzorky nebo zobrazení dodaného zboží pro vlastní budoucí komerční záměry. Zboží může být výrobcem označeno vyhovujícím způsobem. Zákazník se zavazuje, že uskutečněním objednávky nabudou narušena práva třetí osoby. Obsah informačních a propagačních materiálů prodejce není závazný. Tiskové chyby, omyly a změny jsou vyhrazeny.

Článek X - platební podmínky

Úrok se sazbou 0,05% za den je účtován při každém zpoždění platby. Při vzdálených dodávkách může být požadována platba předem. Po vypršení doby splatnosti stanovené ve třetí žádosti o zaplacení je společnost nucená začít prosazovat své nároky; všechny výdaje s tím související, včetně výdajů za právní zastupování, budou na dlužníkovy náklady.

Článek XI - prohlášení, závěrečná opatření

V případě, že některé opatření z těchto podmínek pozbyde platosti, platnost ostatních opatření tím nebude ovlivněna. Všechny právní vztahy mezi prodejcem a zákazníkem se řídí českým právním řádem.MH Technic s.r.o. 2008-2019, všechna práva vyhrazena